The fifth meeting, 2009

Sammanfattning från femte mötet

Femte mötet (2-3 april 2009)

Nordiskt nätverk för health promotion forskning höll sitt femte möte vid NHV 2-3 april. Presentation och information gavs om den nordiska databasen och fortsatta diskussioner hölls om teoriutvecklingen inom området. De olika arbetsgrupperna möttes i sina respektive grupper och fortsatte sitt arbete. Organisationskommittén för Health Promotion konferensen i augusti fortsatte även sina förberedelser.

Nästa möte kommer att ske den 9-10 december 2009.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star