nhprn

Researchers

NordChild – The Nordic study on children´s health and wellbeing

 

The NordChild study is a cross-sectional postal study of children aged 2-17 years from the five Nordic countries; Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, organized by the Nordic School of Public Health in 1984, 1996 and 2011. The foundation for the studies is a basic welfare concept, “Having – Loving – Being” (Allardt 1981). The level of living (having) is defined in material (objective) resources and the individual’s satisfaction of these (subjective). Quality of life (loving and being) is defined by the individuals as satisfaction of non-material needs in relation to other people, society and nature. It means that the well-being of the children is recorded through variables such as long-term illness, psychosomatic symptoms and quality of life and related to socio-economic factors (income, housing, education, employment), socio-relational factors (family, intimate and extended networks) and personal factors (activity, self-esteem, political resources, basic mood, satisfaction with life, sense of coherence).

A random sample stratified for age and gender was drawn in all the Nordic countries. The total population included 10,213 individuals in 1984, 10,317 in 1996 and 7,715 in 2011. Data has been collected with a questionnaire, mainly with the same questions in all three studies and in all five countries. The questionnaire have been translated from Swedish to Finnish, Danish, Norwegian, Icelandic and English. It includes questions about the child and its family, the health of the child, health care utilization, the child’s own activities and activities together with the parents. The questionnaire also includes questions about socioeconomic factors and the parents’ health and wellbeing. The parent, who is most familiar with the child’s situation, was instructed to fill in the answers together with his/her partner and with the child, if possible. The questionnaire has been validated earlier in large population studies and studies of children with chronic illness.

Questionnaires and all other information about the study, including a list of the more than 130 publication from the studies have so far been available to be added

However, since the Nordic School of Public Health will be closed down from January 1, 2015, including servers and other technical equipment, all information of the NordChild project, questionnaires, data-bases and publications will be transferred to another institution. The identity of this institution, address and other details will be announced later.

Publications from Nordchild

Responsible contact persons:

Sweden: Lennart Köhler:

NHPRN: Karin C Ringsberg: karin.ringsberg@gu.se; karincringsberg@gmail.com

Active Researches ( In Swedish)

*******

Aktiva forskare i de 3 NordChild studierna

Del I 1984

Författaretill de bådavolymerna”Barnoch barnfamiljeriNorden”.

BoEriksson,fildr,docent

Nordiska hälsovårdshögskolan

Box12133

S-40242   GÖTEBORG

Har medverkatvidkonstruktionen av frågeformulären och fungeratsom statistiker iprojektets alla delar.Ansvaradeför pilotstudienoch principerna for urval av materialetcentrala register.Har medverkat vid databearbetningen av materialet. Har avsnittenEnkätundersökningen, Mål­ populationer Demografiskadataombarnfamiljerna,Bortfallet, Vägningoch Telefonintervjueroch är ansvarigförstatistiska kalkylernaochbedömningarnagenomhelastudien.

Arvid Heiberg,drmed,avdelingsoverlege

FrambuHelsesenter

N-1404   SIGGERUD

Har medverkat vid konstruktionenavfrågeformulären och deras översättning ochanpassningtillnorska förhållanden. Ansvarig för urvalet av det norska materialet, för utskick, insamlingochkoordineringavdenorska formulärensamtför telefonintervjuerna av det norska bortfallet.Författare till bokensavsnitt Sosiøkonomisk-demografiskanalyse av denorskesvarereogikke-svarere.

Gunborg Jakobsson,poldr,bitrprofisocialpolitik

Svenskasocial-ochkommunalhögskolan vidHelsingforsuniversitet

Topeliusgatan16SF-00250   HELSINGFORs25

Har medverkat vidbearbetningenavfrågeformulärenochförfattat bokensandradel-Barnfamiljemasvälfärd.

Lennart  Köhler,meddr,professorisocialpediatrik

Nordiskahälsovårdshögskolan

Box12133

S-40242  GÖTEBORG

Projektledare.Ansvarig forprojektetsidéuppläggning,genomförande,koordinering ochfinansiering.Har medverkatvid konstruktionenavfrågeformulären.Författare till avsnitten Förord, Bakgrund, Projektprocessensamt tredje delen Barnenshälsa.

BengtLindström,med lic,forskarassistent

Nordiskahälsovårdshögskolan

Box12133

S-40242   GÖTEBORG

Har medverkat vidkoordineringenavprojektet.Författare till bokensfjärdedel-Barnfamiljernas ochbarnenslivskvalitet.

Övriga projektmedarbetare

SaevarBergGudbergsson,socionom

Borgarheidi10B

IS-810   HVERAGERDI

Har varit denledandekontaktpersoneniIsland.Haröversattoch anpassat frågeformulärentillisländskaförhållandenoch ansvarat förutskick och insamling av formulären. Har lettarbetet med attkorrigeraochkompletteradatalistornaiIsland.

TimoByckling,pollic

Sociologiskainstitutionen

Helsinginkatu  34C

SF-00530   HELSINGFORS

Har medverkat vid konstruktionen av frågeformulären och fungeratsomkonsultisociologiskafrågor.

Marie-Christine   Börjeson,socionom,kurator

Barnhabiliteringen

Box 5129

S-22005   LUND

Har medverkat vid konstruktionen av frågeformulären och tillsammans med Jan Lagergrenansvarat för utskick,insamlingochkoordineringavformulärenisödraSverige.

 PeterFloman,  medlic

Barnkliniken

Helsingforsuniversitetscentralsjukhus Stenbecksgatan11

SF-00290  HELSINGFORs29

Harmedverkatvid konstruktionenav frågeformulären samt översattochanpassat demtillfinska.Harocksåansvarat för utskickochinsamlingavformulären iFinland.

HansKollberg,meddr,professor

Barnkliniken

Regionsjukhuset

S-90185  UMEÅ

Harmedverkatvidkonstruktionen avfrågeformulären ochvid planeringen av deras utskick,insamling och koordinering i norraSverige.

Jan Lagergren,meddr,docent

Barnmedicinskakliniken

Lasarettet

S-22185   LUND

Harmedverkat vidkonstruktionenavfrågeformulärenoch tillsammans medMarie-ChristineBörjeson ansvarat for ut­ skick, insamling ochkoordineringavformulären isödra Sverige.

BengtLagerkvist,meddr,docent

FolkeBernadottehemmet

S-75648   UPPSALA

Ansvarigförutskick, insamlingoch koordineringav frågeformulären i norraSverige.

FinnRasmussen,meddr,MPH Socialmedicinskainstitutionen

Akademiskasjukhuset

S-75185   UPPSALA

Harmedverkatvidkonstruktionenavfrågeformulären och ansvarat forutskick,insamlingochkoordineringavformulären imellerstaSverige.

Sigurdur  Thorgrimsson,barnelege

BarnaspitaliHringsins

Landspitalinn

IS-101   REYKJAVIK

HartillsammansmedSaevarBergGudbergssonhaftansvarfor insamlingochutskickavdeisländskaformulären.

AinoTorsson,medlic

BørneafdelingG RigshospitaletBlegdamsvej9

DK-2100   KØBENHAVNØ

Harmedverkatvidkonstruktionenavfrågeformulärenoch derasöversättning och anpassning till danska förhållanden. Svarat förurvaletavdetdanskamaterialetsamtförutskick, insamlingochkoordineringavdedanskaformulären.

Harald Lie,  Børneafdelningen, Århus, Danmark

 

Del II 1996

 Lennart Köhler

Med dr, professor i socialpediatrik,

Projektledare

Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg

Leeni Berntsson

Doktorand, MPH, Fil mag.(psykologi), BSc, RN, RNT,

Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg

Else-Karin Grøholt

Lege, Doktorgradsstipendiat

Statens institutt for folkehelse, Oslo

 Matthías Halldórsson

MD, DPH, MSc, specialistläkare i allmänläkarvård och folkhälsovetenskap,

Bitr. Helsedirektör

Landlæknisembættið, Reykjavik

 Timo Klaukka

Med dr, MSc, docent i läkemedelsepidemiologi,

Folkpensionsanstalten, Helsingfors

 Anne Nielsen

DrPH, Speciallæge i samfundsmedicin

Statens Institut for Folkesundhed, Köpenhamn

 Rannveig Nordhagen

Dr. med. Overlege

Statens institutt for folkehelse, Oslo

 Wenche Nystad

Forsker

Statens institutt for folkehelse, Oslo

 Charlotte Reinhardt Pedersen

Doktorand

Statens Institut for Folkesundhed, Köpenhamn

Pentti Takala

Sociolog

Folkpensionsanstalten, Helsingfors

Jean-Claude Vuille

Med.dr., Professor i socialpediatrik

Bern

 

Del III 2011

Danmark

Lena Howu, Århus

Carsten Obel, Århus

Finland

Mika Gissler, NHV och THL, Helsingfors

Anneli Pouta THL, Helsingfors

Marja Sorcel, THL, Helsingfors

Island

Jenny Ingudóttir, Reykjavik

Stefan Hrafn, Reykjavik

Norge

Else-Karin Grøholt, Statens Folkehelseinstitutt, Oslo

Heidi Lyshol, Statens Folkehelseinstitutt, Oslo

Rannveig Nordhagen, Statens Folkehelseinstitutt, Oslo

 Sverige

Lennart Köhler, NHV, Göteborg

Max Petzold, NHV och Göteborgs universitet

Leeni Berntsson, NHV och Göteborgs universitet

Hrafnhildur Gunnarsdóttir NHV och Göteborgs universitet

Karin Ringsberg, NHV och Göteborgs universitet

Petra Löfstedt, Statens Folkhälsoinstitut, Östersund

Maria Corell, Statens Folkhälsoinstitut, Östersund

Ylva Bjereld, NHV och Göteborgs universitet

Malin Bergström, CHESS, Stockholms Universitet

Emma Fransson, CHESS, Stockholms Universitet

Anders Hjern, CHESS, Stockholms Universitet

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star