The first meeting, 2007

The first meeting (March 28-29, 2007)

Key persons, researchers and educators from all the Nordic countries working within the field of health promotion were invited to the first workshop, held at NHV during two days at the end of March 2007. The general objective of the workshop was to explore the needs and possibilities of a collaboration to improve capacity for research and education in health promotion in the Nordic countries.

During the meeting many issues were discussed, such as the contents of and the differences between the two documents the Ottawa Charter (1986) and the Bangkok Charter (2005), a common value system for health promotion work and prerequisites for such work. Time was also devoted towards discussing how we educate and do research within the field of health promotion, and the participants agreed that there is a need for more PhD courses in English and more courses that could be designed and and offered jointly in the Nordic countries.

The main conclusions from the meeting were:

There is an added Nordic value for establishing a Nordic network for health promotion, for which there is also a need and good prerequisites for starting up.
Three tasks the network should focus on: 1) a Nordic Charter, 2) designing and performing joint PhD courses, 3) a close collaboration with the network for PhD students
Carrying out research jointly should be discussed in the future

Första mötet (28-29 mars 2007)

Nyckelpersoner, forskare och utbildare från samtliga nordiska länder aktiva inom området hälsopromotion bjöds in till den första workshopen, som hölls vid NHV under två dagar i slutet av mars 2007. Det huvudsakliga syftet med workshopen var att undersöka behovet och möjligheterna för samarbete för att förbättra kapaciteten för forskning och utbildning i hälsopromotion i de nordiska länderna.

Under mötet diskuterades många olika frågor, såsom innehållet i och skillnaderna mellan de två dokumenten Ottawa Charter (1986) och Bangkok Charter (2005), ett gemensamt värdesystem för hälsopromotionsarbete och förutsättningar för sådant arbete. Tid ägnades också åt att diskutera hur vi utbildar och bedriver forskning inom området hälsopromotion, och deltagarna kom överens om att det finns ett behov för mer forskarkurser på engelska och fler kurser som skulle kunna planeras och ges gemensamt i de nordiska länderna.

Mötets huvudsakliga slutsatser var:

  • Det finns ett nordiskt mervärde i att etablera nordiskt nätverk för hälsopromotion, för vilket det också finns ett behov samt goda förutsättningar för att starta.
  • Tre uppgifter som nätverket borde fokusera på: 1) en nordisk Charter, 2) planera och utföra gemensamma kurser på forskarnivå, 3) ett nära samarbete med nätverket för doktorander
  • Att gemensamt bedriva forskning borde diskuteras i framtiden

 

 

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star